Vedení daňové evidence

Vedení daňové evidence provádíme dodavatelsky.

Klient nám dodává prvotní doklady, které my roztřídíme, zkontrolujeme veškeré jejich formální náležitosti, i jejich oprávněnost z hlediska daně z příjmů a daně z přidané hodnoty, a zpracujeme je v souladu se zákonem o daních z příjmů a daně z přidané hodnoty. Náš klient má k dispozici peněžní deník, seznam vydaných i přijatých faktur, sestavu neuhrazených pohledávek a závazků, karty hmotného majetku, karty zákonných rezerv, soupisy pro potřeby daně z přidané hodnoty, popřípadě další sestavy dle přání klienta. Součástí této služby je i zpracování přiznání k DPH (u plátců) a jeho doručení na finanční úřad.

Každý náš klient má přidělenou kontaktní osobu, která zpracovává jeho evidenci, přebírá od něho jednotlivé doklady a řeší běžné problémy a vypracovává čtvrtletní přehledy příjmů a výdajů. Tyto závěrky jsou zkontrolovány vedoucím řídícím pracovníkem, který je následně projedná s klientem.

Vedoucí pracovník řeší specifické účetní a daňové problémy klienta a zodpovídá jeho dotazy týkající se uvedené problematiky.

Ke zpracovávání daňové evidence používáme program „EKODAT“. Tento program na zpracování účetnictví, daňové evidence i mezd byl vyvinut naší společností a je dále aktualizován dle změn v legislativě a potřeb nás i našich klientů.

O naše klienty se staráme komplexně, což znamená, že je upozorňujeme na veškeré podstatné změny v daňových zákonech a účetních předpisech, s ohledem na činnost klienta. Naše firma odpovídá klientovi za škodu, která mu v souvislosti s poskytováním služeb vznikla, pokud ji způsobila naše firma, jeho zástupce nebo pracovník. Z tohoto důvodu je naše firma pojištěna z titulu odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s výkonem profesní činnosti.